‌لیست تعرفه خدمات

تعرفه خدمات اجرایی در این سامانه به شرح زیر می باشد

ردیف عنوان واحد قیمت